V tunelu Blanka se v sobotu 4. října koná den otevřených dveří. Tunel bude pro veřejnost přístupný od 9 do 14 hodin. Prohlídková trasa začíná u stanice metra Nádraží Holešovice a přes Trojský most hloubenými a raženými tunely vede až na Letnou.

Nové snímky prodloužení metra linky A. Podívejte se…

Tunel Blanka by se podle posledních informací měl otevřít pro běžnou dopravu 2. prosince 2014. Informoval o tom radní pro dopravu Jiří Nouza.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

Zaměstnanci Metrostavu už stavbu dokončili. V současné době se ještě pracuje na technologické části, kterou má na starosti firma ČKD Praha DIZ. Původně se předpokládalo, že tyto práce budou hotové až v dubnu. Město se ale z firmou domluvilo na dřívější termín. Pokud tedy všichni splní, co mají Blanka se otevře na začátku prosince.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

INFORMACE O PROJEKTU – Popis projektu – Informace pocházejí z portálu Tunel Blanka

Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2011, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě; současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 2,23 km.

Budovaná trasa okruhu prochází urbanizovaným prostředím střední části města na hranicích historického jádra Prahy a prostorem chráněné přírodní památky Královská obora – Stromovka. Již počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly studijní práce na trasování a následně výběr varianty vedení této části okruhu (více zde) bylo jasné, že převážnou část stavby bude třeba vést v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale z velké části i ražených, aby výstavba a především pak provoz na vzniklé kapacitní komunikaci minimálně ovlivňovaly své okolí. Tak vznikl souvislý tunelový komplex Blanka, zahrnující mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Trója u nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků. V pořadí od již provozované západní časti městského okruhu jsou to:

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu ulicí Patočkovou nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Myslbekovou vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde pokračují opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených tunelů.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje v celé délce hloubenými tunely třídou Milady Horákové až do prostoru stavební jámy na Letné, kde je umístěna budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav

Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku (Královskou oboru), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho je 2230 m ražených.

Foto: Metrostav
Foto: Metrostav
Foto: Metrostav
Foto: Metrostav