Metrostav zveřejnil nové snímky nových stanic metra A. A navíc v sobotu 4. října se můžete podívat přímo do stanic Nádraží Veleslavín a Nemocnice Motol.

Jak to vidí řidič metra – podívejte se na videa
Trasa D – jak budou vypadat stanice metra. Podívejte se na vizualizace
Stanice Bořislavka - Foto: Metrostav
Stanice Bořislavka – Foto: Metrostav

Stanice Nádraží Veleslavín - Foto: Metrostav
Stanice Nádraží Veleslavín – Foto: Metrostav
 Stanice Nemocnice Motol - Foto: Metrostav
Stanice Nemocnice Motol – Foto: Metrostav
Stanice Petřiny - Foto: Metrostav
Stanice Petřiny – Foto: Metrostav
Stanice Nemocnice Motol - Foto: Metrostav
Stanice Nemocnice Motol – Foto: Metrostav
 Vestibul stanice Bořislavka - Foto: Metrostav
Vestibul stanice Bořislavka – Foto: Metrostav
Vestibul nádraží Veleslavín - Foto: Metrostav
Vestibul nádraží Veleslavín – Foto: Metrostav
Vestibul stanice Nádraží Veleslavín - Foto: Metrostav
Vestibul stanice Nádraží Veleslavín – Foto: Metrostav

 

Popis stavby:
Provozní úsek trasy metra VA je dlouhý 6,12 km a jsou na něm navrženy tři ražené stanice Červený vrch, Veleslavín a Petřiny a jedna hloubená stanice Motol. Stavba je rozdělena na 9 stavebních oddílů (SOD 01 až 09). Liché jsou stanice, sudé jsou mezistaniční traťové úseky.

Stanice Červený vrch

Stanice Červený vrch je situována pod ulicí Evropskou a je navržena jako ražená jednolodní, s jedním hloubeným vestibulem. Hloubka ostrovního nástupiště pod terénem ve středu stanice je 27 m. Osová vzdálenost kolejí je 13 m. Celková délka stanice je 193 m.

Stanice Červený Vrch je situována pod ulicí Evropskou, v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská – Arabská a Evropská – Horoměřická. Stanice je navržena jako ražená, jednolodní s jedním hloubeným vestibulem přímo pod povrchem. Hloubka TK pod úrovní terénu ve středu stanice je 27,80 m.

Vestibul přístupný z východního čela stanice je situován do křižovatky s Horoměřickou ulicí, s vazbou na uvažovaný malý terminál městských a příměstských linek autobusové dopravy, směřujících sem zejména z oblasti Nebušic, Jenerálky a Horoměřic. V souvislosti s prodloužením metra se existence tohoto terminálu (v zásadě objezdu polyfunkčního domu v severozápadním kvadrantu křižovatky ulic Evropská – Horoměřická s příslušným počtem výstupních resp. nástupních hran v zálivech) jeví jako nutnost opodstatněná i širšími provozními souvislostmi. Dále vestibul navazuje na chodbový podchod pod ulicí Evropskou, který má být realizován v rámci výstavby obchodně administrativního centra v jihovýchodním kvadrantu křižovatky. Vestibul vytváří také možnost přímého přestupu na stávající tramvajovou trať na Evropské ulici.

Stanice Veleslavín

Stanice Veleslavín se středem přibližně pod ulicí Evropskou je situována v prostoru mezi nynější tratí ČD a východním úsekem ulice K Červenému vrchu. Stanice je navržena jako mělce ražená trojlodní, s ostrovním nástupištěm 19 m pod terénem. Osová vzdálenost kolejí je 15 m.

Stanice Veleslavín je situována v prostoru mezi stávající tratí ČD (obvod žst. Veleslavín) a východním úsekem ulice K Červenému vrchu, se středem přibližně pod ulicí Evropskou. Stanice je navržena jako mělce ražená (TK pod terénem cca 20,5 m), s jedním podpovrchovým vestibulem situovaným mezi trať ČD a křižovatku ulic Evropská – Kladenská. Poloha stanice, vestibulu a jednotlivých výstupů jsou koncipovány tak, aby umožňovaly v etapě přímé vazby na dočasný autobusový terminál a zároveň bez nutnosti přestavby v předstihu reagovaly na předpokládanou modernizaci stávající tratě ČD (zastávka v zahloubené poloze). Rovněž budoucí urbanizace prostoru mezi tratí ČD a ulicí Evropskou (dnes čerpací stanice ÖMV) je z takto umístěné stanice dobře možná. Uvedeným předpokladům odpovídá navržený princip uspořádání podchodu a vestibulu ve dvou výškových úrovních. Autobusový terminál umožní ukončení části městských, příměstských a regionálních autobusových linek namísto Dejvické (Vítězného náměstí).

Stanice Petřiny

Stanice je navržena jako jednolodní ražená délky 217 m, s ostrovním nástupištěm 37 m pod úrovní terénu. Osová vzdálenost kolejí ve stanici je 14,7 m. Na stanici ve směru ke stanici Motol navazuje jedna obratová kolej umístěná v jednokolejném tunelu mezi oběma traťovými tunely. V místě, kde končí, jsou všechny tři tunely propojeny, a dále pokračuje strojovnou hlavního větrání zakončenou větrací šachtou.

Stanice Petřiny je situována pod ulicí Brunclíkovou se středem přibližně v prodloužení ulice Fajmanové. Stanice je navržena jako ražená, s niveletou TK 37,6 m pod úrovní terénu, a jedním podpovrchovým vestibulem situovaným před křižovatku s ulicí Na Petřinách (vazba na obchodně společenské centrum Petřin). Na vestibul navazuje podchod s výstupy po obou stranách ulice Na Petřinách včetně výstupů k upraveným nástupním ostrůvkům tramvajové trati.

Stanice Motol

Stanice Motol je mělce založená hloubená stanice s bočními nástupišti. Prosklená střešní konstrukce stanice umožní prosvětlení nástupiště denním světlem. Délka celé stanice je 160 m. Konstrukce stanice je navržena z monolitického železobetonu a je dvoupodlažní.

Stanice Motol je situována severně od ulice Kukulovy v zájmovém území severního vstupu do areálu nemocnice Motol, jež je počtem svých zaměstnanců a ambulantních pacientů významným zdrojem a cílem cest a poskytuje služby svým významem celopražského či regionálního charakteru. Stanice je orientována ve směru východ-západ s jedním vestibulem přístupným ze západního čela nástupiště. Na vestibul navazuje podchod pod ulicí Kukulovou a přístupy k zastávkám autobusů. Stanice bude realizována prakticky jako povrchová s částečným překrytím.