Metrostav zveřejnil fotografie ze stavby probloužení trasy metra A do Motola. Z fotek už se dá hodně tušit, jak budou stanice vypadat. Snimky byly pořízeny v předvánočním čase. Pojďte se podívat, jak budou stanice vypadat. Na úvodní fotografii je interiér stanice Petřiny.

Video: Myš na stanici metra Můstek! Schovala se do držáku na reklamy… :-)

V roce 2010 byla slavnostně zahájena stavba prodloužení linky A ze stanice Dejvická do stanice Motol. Prodloužení má výrazně zlepšit obslužnost západní části města a hlavně motolské nemocnice, která je největší nemocnicí v Česku. Dokončení stavby je plánováno na letošní rok. Cena stavby přesáhne 22 miliard korun.

Eskalátorový tunel na stanici metra Petřiny - stav červen 2014 - Foto: Metrostav
Eskalátorový tunel na stanici metra Petřiny – stav červen 2014 – Foto: Metrostav
Obratové koleje, stanice metra Petřiny - stav červen 2014 - Foto: Metrostav
Obratové koleje, stanice metra Petřiny – stav červen 2014 – Foto: Metrostav
Stanice Petřiny - stav červen 2014 - Foto: Metrostav
Stanice Petřiny – stav červen 2014 – Foto: Metrostav
 Stanice metra Nemocnice Motol - stav červen 2014 - Foto: Metrostav
Stanice metra Nemocnice Motol – stav červen 2014 – Foto: Metrostav
 Stanice Veleslavín - stav červen 2014 - Foto: Metrostav
Stanice Veleslavín – stav červen 2014 – Foto: Metrostav
 Video: Když zabloudí autobus. 167 ve slepé ulici
Stanice metra Petřiny - Foto: Metrostav
Stanice metra Petřiny – Foto: Metrostav
Céčko nejezdilo. Do kolejiště na Budějovické spadl člověk. Zraněním podlehl
Stanice metra Motol - Foto: Metrostav
Stanice metra Motol – Foto: Metrostav
OKO BERE! 21 nejčtenějších článků roku 2013 na Miluju Prahu…
Stanice metra Nádraží Velesavín- Foto: Metrostav
Stanice metra Nádraží Velesavín- Foto: Metrostav
TOP – Ohňostroj, rachejtle, pirát silnic, levitující paní a ztracené klíče
 VIDEO: Dělníci překopli potrubí. Dejvická byla plná vody
Stanice metra Bořislavka - Červený Vrch - Foto: Metrostav
Stanice metra Bořislavka – Červený Vrch – Foto: Metrostav
Výběr nejlepších fotek roku 2013. Která od vás dostala nejvíce liků?

Závěrečná prorážka prodloužení trasy metra A — spot (26. 11. 2012)

Základní údaje:
stavební délka úseku: 6134 m
maximální podélný sklon: 39,5 ‰
minimální poloměr směrového oblouku traťových kolejí: 500 m
počet stanic: 4
předpokládaná doba jízdy Dejvická–Motol: 7,5 min.
minimální interval souprav (následné jízdy): 90 sec.

Předpokladaná podoba trasy metra A po dokončení stavby na letišti Ruyzně
Předpokladaná podoba trasy metra A po dokončení stavby na letišti Ruyzně

Popis stavby:
Provozní úsek trasy metra VA je dlouhý 6,12 km a jsou na něm navrženy tři ražené stanice Červený vrch, Veleslavín a Petřiny a jedna hloubená stanice Motol. Stavba je rozdělena na 9 stavebních oddílů (SOD 01 až 09). Liché jsou stanice, sudé jsou mezistaniční traťové úseky.

Mapa prodloužení trasy A
Mapa prodloužení trasy A

Stanice Červený vrch

Stanice Červený vrch je situována pod ulicí Evropskou a je navržena jako ražená jednolodní, s jedním hloubeným vestibulem. Hloubka ostrovního nástupiště pod terénem ve středu stanice je 27 m. Osová vzdálenost kolejí je 13 m. Celková délka stanice je 193 m.

Vizualizace stanice Červený vrch
Vizualizace stanice Červený vrch

Stanice Červený Vrch je situována pod ulicí Evropskou, v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská – Arabská a Evropská – Horoměřická. Stanice je navržena jako ražená, jednolodní s jedním hloubeným vestibulem přímo pod povrchem. Hloubka TK pod úrovní terénu ve středu stanice je 27,80 m.

Vestibul přístupný z východního čela stanice je situován do křižovatky s Horoměřickou ulicí, s vazbou na uvažovaný malý terminál městských a příměstských linek autobusové dopravy, směřujících sem zejména z oblasti Nebušic, Jenerálky a Horoměřic. V souvislosti s prodloužením metra se existence tohoto terminálu (v zásadě objezdu polyfunkčního domu v severozápadním kvadrantu křižovatky ulic Evropská – Horoměřická s příslušným počtem výstupních resp. nástupních hran v zálivech) jeví jako nutnost opodstatněná i širšími provozními souvislostmi. Dále vestibul navazuje na chodbový podchod pod ulicí Evropskou, který má být realizován v rámci výstavby obchodně administrativního centra v jihovýchodním kvadrantu křižovatky. Vestibul vytváří také možnost přímého přestupu na stávající tramvajovou trať na Evropské ulici.

Stanice Veleslavín
Stanice Veleslavín se středem přibližně pod ulicí Evropskou je situována v prostoru mezi nynější tratí ČD a východním úsekem ulice K Červenému vrchu. Stanice je navržena jako mělce ražená trojlodní, s ostrovním nástupištěm 19 m pod terénem. Osová vzdálenost kolejí je 15 m.

Vizualizace podoby stanice Nádraží Veleslavín
Vizualizace podoby stanice Nádraží Veleslavín

Stanice Veleslavín je situována v prostoru mezi stávající tratí ČD (obvod žst. Veleslavín) a východním úsekem ulice K Červenému vrchu, se středem přibližně pod ulicí Evropskou. Stanice je navržena jako mělce ražená (TK pod terénem cca 20,5 m), s jedním podpovrchovým vestibulem situovaným mezi trať ČD a křižovatku ulic Evropská – Kladenská. Poloha stanice, vestibulu a jednotlivých výstupů jsou koncipovány tak, aby umožňovaly v etapě přímé vazby na dočasný autobusový terminál a zároveň bez nutnosti přestavby v předstihu reagovaly na předpokládanou modernizaci stávající tratě ČD (zastávka v zahloubené poloze). Rovněž budoucí urbanizace prostoru mezi tratí ČD a ulicí Evropskou (dnes čerpací stanice ÖMV) je z takto umístěné stanice dobře možná. Uvedeným předpokladům odpovídá navržený princip uspořádání podchodu a vestibulu ve dvou výškových úrovních. Autobusový terminál umožní ukončení části městských, příměstských a regionálních autobusových linek namísto Dejvické (Vítězného náměstí).

Stanice Petřiny
Stanice je navržena jako jednolodní ražená délky 217 m, s ostrovním nástupištěm 37 m pod úrovní terénu. Osová vzdálenost kolejí ve stanici je 14,7 m. Na stanici ve směru ke stanici Motol navazuje jedna obratová kolej umístěná v jednokolejném tunelu mezi oběma traťovými tunely. V místě, kde končí, jsou všechny tři tunely propojeny, a dále pokračuje strojovnou hlavního větrání zakončenou větrací šachtou.

Vizualizace podoby stanice Petřiny
Vizualizace podoby stanice Petřiny

Stanice Petřiny je situována pod ulicí Brunclíkovou se středem přibližně v prodloužení ulice Fajmanové. Stanice je navržena jako ražená, s niveletou TK 37,6 m pod úrovní terénu, a jedním podpovrchovým vestibulem situovaným před křižovatku s ulicí Na Petřinách (vazba na obchodně společenské centrum Petřin). Na vestibul navazuje podchod s výstupy po obou stranách ulice Na Petřinách včetně výstupů k upraveným nástupním ostrůvkům tramvajové trati.

Stanice Motol

Stanice Motol je mělce založená hloubená stanice s bočními nástupišti. Prosklená střešní konstrukce stanice umožní prosvětlení nástupiště denním světlem. Délka celé stanice je 160 m. Konstrukce stanice je navržena z monolitického železobetonu a je dvoupodlažní.

Vizualizace podoby stanice Motol
Vizualizace podoby stanice Motol

Stanice Motol je situována severně od ulice Kukulovy v zájmovém území severního vstupu do areálu nemocnice Motol, jež je počtem svých zaměstnanců a ambulantních pacientů významným zdrojem a cílem cest a poskytuje služby svým významem celopražského či regionálního charakteru. Stanice je orientována ve směru východ-západ s jedním vestibulem přístupným ze západního čela nástupiště. Na vestibul navazuje podchod pod ulicí Kukulovou a přístupy k zastávkám autobusů. Stanice bude realizována prakticky jako povrchová s částečným překrytím.

Postup prací
V prosinci roku 2009 byla podepsána smlouva mezi objednatelem Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a zhotovitelem Sdružení metro V.A (Dejvická–Motol) složeným z firem Metrostav a. s. a Hochtief CZ, a. s., pro zhotovení prodloužení trasy metra VA v úseku mezi stanicemi Dejvická (mimo) a Motol (včetně).
Dne 14.5.2010 se uskutečnil slavnostní poklep základního kamene za přítomnosti pražského primátora, v červnu 2010 byly zahájeny ražby přístupových tunelů a na jaře roku 2011 byly zahájeny ražby tunelovacími stroji. Do stanice Dejvická dorazily oba stoje současně 26.11.2012.

Informace čerpány z:
Metroweb,
Česká tunelářská asociace